Zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego:

„Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami: listą ocen z pierwszego semestru, odpowiednich zaświadczeń o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Informujemy jednocześnie, że ze względu formalności wynikające z przeprowadzenia weryfikacji wypłata stypendium za miesiąc luty może być opóźniona.

Informacja o wstrzymanych stypendiach przesłana zostanie do szkół, w których dani stypendyści sie uczą oraz bezpośrenio do osób, którym stypendium zostało wstrzymane.

 DRUKI DO POBRANIA:

ANKIETA

WERYFIKACJA SEMESTRALNA