Edycja 2017-2018

Stypendia 2017-2018

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

2017/2018

To już XVIII edycja programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki

a) jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;

b) jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,

c) posiadasz minimalną średnią 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)

d) miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia  23  września 2015 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosił 1975 zł.

         to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 14 lipca 2017 r.

– liczy się data stempla pocztowego.

Informacje na temat programu,  można uzyskać również w biurze Towarzystwa Samorządowego, przy ul. Z. Urbanowskiej 8 W Koninie, biurach terenowych w Kole i Turku oraz pod numerem telefonu: (63) 243 75 80; kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska , dyrektor programu.